TeX source:
\frac{P_1 V_1}{T_1}=\frac{P_2 V_2}{T_2}