TeX source:
(b) \sum_{j=2}^{7}(-1)^{j} \frac{1}{j}