TeX source:
\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{4}{2} = 2