TeX source:
\frac{1}{d_{i}}=\frac{1}{-10.0\:cm}-\frac{1}{7.50\:cm}=\frac{-0.2333}{cm}