TeX source:
\frac{1}{d_{i}}=\frac{1}{0.500\:m}-\frac{1}{0.750\:m}=\frac{0.667}{m}