TeX source:
\frac{1}{d_{i}}=\frac{1}{10.0\:cm}-\frac{1}{7.50\: cm}=\frac{-0.0333}{cm}