TeX source:
\frac{1}{d_{o}}=\frac{1}{0.250\:m}-\frac{1}{3.00\:m}=\frac{3.667}{m}