TeX source:
\frac{1}{f}=\frac{1}{12.0\:cm}+\frac{1}{-0.384\:cm}=\frac{-2.52}{cm}