TeX source:
\frac{9}{15} + \frac{2}{15} = \frac{9+2}{15} = \frac{11}{15}