TeX source:
\frac{9}{15} - \frac{2}{15} = \frac{9-2}{15} = \frac{7}{15}