TeX source:
\prod_{i=1}^n \frac{1}{i} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot ... \cdot \frac{1}{n}