TeX source:
\sigma_{p}=\frac{\sqrt{N \pi(1-\pi)}}{N}=\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{N}}