TeX source:
\sum_{n=0}^N \frac{1}{n+1} = \frac{1}{0+1} + \frac{1}{1+1} + \frac{1}{2+1} + ... + \frac{1}{N+1}