TeX source:
1+\frac{1}{2}=1\frac{1}{2}=\frac{3}{2}