TeX source:
2(\frac{4}{5})+\frac{22}{5}-\frac{30}{5}=0