TeX source:
3\cdot \frac{1}{9}=\frac{15}{3}-\frac{14}{3}