TeX source:
327\frac{9}{10} = 327 + \frac{9}{10} = \frac{3270 + 9}{10} = \frac{3279}{10}