TeX source:
5(\frac{9}{2})-\frac{33}{2}-\frac{12}{2}=0