TeX source:
P(n,k) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot ... \cdot (n-k+1) = \prod_{j=0}^{k-1}(n-j) = \frac{n!}{n-k)!}