TeX source:
P=\frac{1}{d_{o}}+\frac{1}{d_{i}}=\frac{1}{\infty }+\frac{1}{0.0200\:m}