TeX source:
P=\frac{1}{d_{o}}+\frac{1}{d_{i}}=\frac{1}{\infty}+\frac{1}{-0.285\:m}