TeX source:
P=\frac{1}{d_{o}}+\frac{1}{d_{i}}=\frac{1}{0.235\:m}+\frac{1}{-0.985\:m}