TeX source:
P=\frac{1}{d_{o}}+\frac{1}{d_{i}}=\frac{1}{0.250\:m}+\frac{1}{0.0200\:m}