TeX source:
Z=\frac{\bar{x}-\mu_{0}}{s / \sqrt{n}}=\frac{3.1-3.5}{1.5 / \sqrt{50}}=-1.886