TeX source:
Z=\frac{\hat{p}-p_{0}}{\sqrt{\frac{p_{0} q_{0}}{n}}}=\frac{0.5255-0.5146}{\sqrt{\frac{(0.5146)(0.4854)}{5000}}}=1.542