TeX source:
Z=\frac{\hat{p}-p_{0}}{\sqrt{\frac{p_{0} q_{0}}{n}}}=\frac{0.54-0.50}{\sqrt{\frac{(0.50)(0.50)}{500}}}=1.789